Tầm quan trọng của quản trị sản xuất hiệu quả | Trường MTC

Doanh nghiệp là một hệ thống thống nhất bao gồm ba phân hệ cơ bản là quản trị tài chính, quản trị sản xuất và quản trị Marketing.

Sản xuất là quá trình xử lý và chuyển hóa các yếu tố đầu vào (lao động, nguyên vật liệu,máy móc, vốn, kỹ năng quản lý) thành đầu ra (hàng hóa hoặc dịch vụ). Quá trình chuyển hóa được gọi là có hiệu năng khi giá trị đầu ra lớn hơn giá trị đầu vào, và trong trường hợp này ta nói quá trình chuyển hóa tạo ra giá trị gia tăng.

Tầm quan trọng của quản trị sản xuất hiệu quả

 

Doanh nghiệp là một hệ thống thống nhất bao gồm ba phân hệ cơ bản là quản trị tài chính, quản trị sản xuất và quản trị Marketing. Trong các hoạt động trên, sản xuất sử dụng nhân lực nhiều nhất và nguồn đầu tư tài sản lớn nhất được coi là khâu quyết định tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ và giá trị gia tăng. Quá trình quản trị sản xuất hiệu quả sẽ góp phần tiết kiệm được các nguồn lực cần thiết trong sản xuất, giảm giá thành, tăng năng suất và hiệu quả của doanh nghiệp nói chung.

Tầm quan trọng của quản trị sản xuất hiệu quả

Tuy nhiên, khi đánh giá vai trò quyết định của quản trị sản xuất trong việc tạo và cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho xã hội không có nghĩa là xem xét nó một cách biệt lập tách rời các chức năng khác trong doanh nghiệp. Các chức năng quản trị được hình thành với nhiệm vụ thực hiện những mục tiêu nhất định và có quan hệ chặt chẽ với nhau: Tiếp thị đưa ra nhu cầu cho Sản xuất, bộ phận Tài chính cung cấp tiền, bộ phận Sản xuất mới thực sự sản xuất ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Như vậy, Quản trị sản xuất có mối quan hệ ràng buộc hữu cơ với các chức năng khác như quản trị tài chính, quản trị marketing và các chức năng hỗ trợ trong doanh nghiệp. Mối quan hệ này được xem là vừa thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy nhau cùng phát triển, lại vừa mâu thuẫn nhau. Sự thống nhất, phối hợp cùng phát triển dựa trên cơ sở chung là thực hiện mục tiêu tổng quát của doanh nghiệp.

Từ khi ra đời, quản trị sản xuất đã trở thành một vấn đề quan trọng sống còn của một doanh nghiệp hay bất kì chủ thể kinh tế nào. Quản trị sản xuất chính là một trong những biện pháp tăng lợi thế cạnh tranh, tăng hiệu quả hoạt động và từ đó nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

>> Đọc thêm: Thách thức khi áp dụng quản trị tinh gọn trong SME Việt Nam