Ki?n H?c Vin

Anh Nguy?n ???c Ho?a T? tr???ng ta?i Sa?i Go?n Food.

Chu?ng ti ban ??u la?m vi?c ??u xu?t thn t?? cng nhn, sau m?t va?i n?m ch?m chi? ho?c ho?i va? ph?n ??u ln la?m T? Tr???ng sa?n xu?t, th?t s?? nh??ng ky? n?ng qua?n ly? th? na?o chu?ng ti mu? ti?t, khi th?m d?? l??p “T? Tr???ng Sa?n xu?t” ta?i MTC, chu?ng ti m??i nh?n ra th?t s?? vi? tri? qua?n ly? cu?a chu?ng ti m??c du? khng cao nh?ng vai tro? la?i r?t l??n vi? a?nh h???ng tr??c ti?p ??n anh em cng nhn...

ng Lai Nguy?n Ngo?c Thu?n - Cng ty CADIVI

Ti phu? tra?ch Qua?n ly? Sa?n xu?t ta?i Xi? nghi?p Tn A? cu?a CADIVI, khi tham gia Kho?a ho?c“Qua?n ly? Sa?n Xu?t”?a? giu?p ti nhn ra nhi?u ?i?u, nh?? n?i dung sa?t th??c t? co? th? a?p du?ng t?t va?o th??c t? cng vi?c, gia?ng vin nhi?t ti?nh g?n gu?i ta?o khng khi? vui t??i c??i m?? cho ho?c vin. Ch??c ch??n khi co? ?i?u ki?n tham d?? ca?c l??p ho?c kha?c ti se? tham d??, ba?n thn ti cu?ng se? s??p x?p ??...

ng Phan Thanh Nha?n - Gia?m ??c Cng ty Ba?o Minh chi nha?nh Ba?c Liu

Ti ?a? ?i m?t qua?ng ????ng kha? xa t?? Chi Nha?nh Ba?c Liu ln ?? tham d?? l??p ho?c “ Ky? n?ng La?nh ?a?o va? Qua?n ly?” cu?a T?ng Cng ty h??p ta?c ?a?o ta?o v??i MTC, ti nh?n th?y MTC r?t chuyn nghi?p, Kho?a ho?c chu?n bi? chu ?a?o, n?i dung kho?a ho?c su?c ti?ch, d? hi?u mang ti?nh ??ng du?ng cao. Gia?ng vin co? phong ca?ch thn thi?n, sinh ??ng, d? hi?u giu?p ho?c vin n??m b??t...

ng Nguy?n Phan ?? Hi?n - Cng ty CADIVI

N?i dung kho?a ho?c giu?p ho?c vin c?p nh?t thm nhi?u ki?n th??c h? tr?? cho cng vi?c, ca?ch gia?ng da?y phu? h??p va? r?t khoa ho?c thi?t th??c giu?p b? sung nh??ng ki?n th??c co?n thi?u so?t cu?a ba?n thn Back Các bài viết khác Anh Nguy?n ???c Ho?a T? tr???ng ta?i Sa?i Go?n Food. ng Nguy?n Tro?ng Kin - Pho? Gia?m ??c Cng ty Ba?o Minh B?n...

ng Lai Nguy?n Ngo?c Thu?n - Cng ty CADIVI

Ti phu? tra?ch Qua?n ly? Sa?n xu?t ta?i Xi? nghi?p Tn An cu?a CADIVI, khi tham gia Kho?a ho?c “Qua?n ly? Sa?n Xu?t” ?a? giu?p ti nhn ra nhi?u ?i?u, nh?? n?i dung sa?t th??c t? co? th? a?p du?ng t?t va?o th??c t? cng vi?c, gia?ng vin nhi?t ti?nh g?n gu?i ta?o khng khi? vui t??i c??i m?? cho ho?c vin. Ch??c ch??n khi co? ?i?u ki?n tham d?? ca?c l??p ho?c kha?c ti se? tham d??, ba?n...

CH??NG TRNH ?U ?I

 Phí ?u ?ãi 10% se? ???c áp d?ng khi h?c viên ??ng ký & ?óng phí tr??c ngày khai gi?ng ít nh?t 10 ngày


 

L??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay243
mod_vvisit_counterHm qua124
mod_vvisit_counterTrong tu?n1973
mod_vvisit_counterTu?n tr??c2821
mod_vvisit_counterTrong thng4196
mod_vvisit_counterThng tr??c22766
mod_vvisit_counterT?t c?531731

We have: 23 guests online
Your IP: 54.146.217.179
 , 
Today: Tháng 2 13, 2016
T? TR??NG S?N XU?T

Ch??ng Tri?nh ?a?o Ta?o

T? TR???NG SA?N XU?T

M?t chi?n l??c nhn s? hon h?o, khng th? thi?u ch??ng trnh ?o t?o cho T? tr??ng v? n?ng l?c qu?n l.
T? tr??ng s?n xu?t l nh?ng ng??i tr?c ti?p tham gia v qu?n l, ?i?u hnh t?i khu v?c s?n xu?t trong m?i DN.
Chnh v v?y, vi?c nng cao k? n?ng qu?n l cho cc t? tr??ng s?n xu?t, nh?ng ng??i tr?c ti?p thc ??y t?ng n?ngsu?t v ti?t
ki?m chi ph ???c coi l m?t s? ??t ph c?a nh lnh ??o trong qu trnh pht tri?n nhn l?c trongdoanh nghi?p s?n xu?t.
Nghin c?u ???c tm l c?ng nh? n?m b?t ???c nhu c?u c?a cc doanh nghi?p, Tr???ng MTC ? nghin c??u &thi?t k?
ch??ng tri?nh ?a?o ta?o "T? tr???ng sa?n xu?t" nh?m gip cc doanh nghi?p ?o t?o, pht tri?n m?t ??i ng?cn b? qu?n l c ??
trnh ?? v n?ng l?c gp ph?n nng cao hi?u qu? ho?t ??ng s?n xu?t, kinh doanh c?a DN.

MU?C TIU ?A?O TA?O:

- Hi?u r vai tr, trch nhi?m c?a m?t ng??i t? tr??ng trong qu trnh tri?n khai ho?t ??ng s?n xu?t c?a DN.

- Trang b? cho h?c vin nh?ng ki?n th?c v k? n?ng c? b?n c?n c c?a m?t ng??i t? tr??ng s?n xu?t.

- Bi?t cch tri?n khai cng vi?c trong t? ?? hon thnh k? ho?ch, nhi?m v? ???c giao.

- ???c trang b? cc gi?i php, cng c? v bi?t cch khai thc t?i ?a s?c m?nh c?a t? s?n xu?t ?? ??t ???c m?c tiuv? ch?t

l??ng v n?ng su?t s?n xu?t ??ng th?i l?p ra cc k? ho?ch hnh ??ng nh?m ch?ng th?t thot, gi?m thi?ulng ph cho doanh

nghi?p c?a mnh.

- N?m v?ng c? b?n m?t s? ky? n?ng nh??m ta?o l?p m?i quan h? n?i b? thng qua knh giaoti?p v lm vi?c theo t? ??i s?n xu?t.

??I T???NG THAM D??:

- T? tr??ng s?n xu?t, T? ph

- Cn b? qu?n l lin quan ??n s?n xu?t.

- Cc ??i t??ng c nhu c?u quan tm ??n l?nh v?c ny

TH??I L???NG ?A?O TA?O: 6 bu?i, m?i bu?i 03 gi?

N?I DUNG ?A?O TA?O:

Ph?n 1: Vai tr - ch?c n?ng – nhi?m v? c?a T? tr??ng S?n xu?t.

Ph?n 2: Cng tc t? ch?c vi?c th?c hi?n k? ho?ch

Ph?n 3: Qu?n l ch?t l??ng

Ph?n 4: Qu?n l n?ng su?t

Ph?n 5: K? n?ng giao ti?p trong t? s?n xu?t

Ph?n 6: K? n?ng lm vi?c nhm

?? bi?t thm chi ti?t vui lng lin h? b? ph?n t? v?n ?o t?o c?a Tr??ng ?o T?oNghi?pV? & K?Thu?t MTC:

T?ng 2, Ta nh M-H, 728-730 V V?n Ki?t, Ph??ng 1, Qu?n 5, TP.HCM.

?i?n tho?i: (08) 39230 696 – ( 08) 3940 740. Fax: (08) 392423 71.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. – Website: www.mtc.edu.vn

Các bài viết khác