Chuyên gia Nguyễn Thị Ninh

Bà là giảng viên cao cấp trong chuyên ngành Logistics, quản trị kho....

Thạc Sĩ Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia (2005)