Giới thiệu về phương pháp DMAIC - Trường MTC

Phương pháp DMAIC là cách tiếp cận phổ biến nhất trong triển khai Lean Six Sigma. Tuy nhiên, DMAIC không chỉ dành riêng cho Six Sigma.

 Phương pháp DMAIC (viết tắt của 5 từ: Define, Measure, Analyze, Improve, Control) là một hệ thống các bước thực hiện tuần tự nhằm cải tiến quy trình đang tồn tại các đặc điểm kỹ thuật xuống cấp và tìm kiếm các cải tiến ưu việt hơn, đồng thời còn là một phương pháp để đánh giá các hoạt động có hiệu quả và không có hiệu quả để từ đó tối ưu việc quản lý sản xuất.

Phương pháp DMAIC gồm 5 giai đoạn chính

  • Xác định: dựa trên yêu cầu của khách hàng, chiến lược và nhiệm vụ của công ty.
  • Đo lường: cải thiện vấn đề và tìm kiếm các nguyên nhân khác nhau của vấn đề đang xảy ra.
  • Phân tích: các nguyên nhân được tìm thấy được phân tích bằng các công cụ phân tích dữ liệu khác nhau và dữ liệu sẽ được xác thực cho giai đoạn “Cải thiện”.
  • Cải tiến: giúp tìm kiếm giải pháp và thực hiện chúng để loại bỏ các vấn đề đang xảy ra.
  • Kiểm soát: hiệu suất của quá trình sau khi cải tiến được đo lường thường xuyên và điều chỉnh phù hợp với hoạt động của công ty.

Xem thêm Quản lý sản xuất hiệu quả thông qua điều độ sản xuất

Phương pháp DMAIC là cách tiếp cận phổ biến nhất trong triển khai Lean Six Sigma. Tuy nhiên, DMAIC không chỉ dành riêng cho Six Sigma và có thể được sử dụng làm khuôn khổ cho các ứng dụng cải tiến, tối ưu quản lý sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả chung của quy trình hoặc tăng năng suất.
Kỹ thuật DMAIC đã chứng minh là kỹ thuật được ưa thích nhất để xác định lỗi và cải tiến quy trình bằng cách sử dụng các công cụ thống kê khác nhau, bảng sau đây hệ thống các công cụ hoặc phương pháp được khuyến khích áp dụng trong từng bước của phương pháp DMAIC
 
Giới thiệu phương pháp DMAIC

Bảng Các công cụ, phương pháp thường được dùng trong từng bước của tiến trình DMAIC

STT
Bước
Câu hỏi
Công cụ/ Phương pháp
1
Define: Xác định
- Điều gì là quan trọng đối với khách hàng?
- Chúng ta đang nỗ lực làm giảm loại lỗi/ khuyết tật gì?
- Mức độ giảm bao nhiêu?
- Khi nào hoàn tất việc cải tiến?
- Chí phí do lỗi, khuyết tật gây ra hiện tại là bao nhiêu?
- Những ai sẽ tham gia vào dự án?
- Ai sẽ đỡ đầu, hỗ trợ chúng ta thực hiện dự án này?
- Bảng Tóm Lược Dự Án
- Biểu Đồ Xu Hướng
- Biểu Đồ Pareto
- Lưu Đồ Quá Trình
- SIPOC
- VSM
2
Measure: Đo lường
- Quá trình hiện tại muốn cải thiện là quá trình nào? Mức độ hiệu quả?
- Kết quả đầu ra nào ảnh hưởng tới các đặt tính Chất lượng thiết yếu - CTQ nhiều nhất?
- Yếu tố đầu vào nào ảnh hưởng tới kết quả đầu ra (có ảnh hưởng tới CTQ) nhiều nhất?
- Khả năng đo lường/ phát hiện dao động (kém ổn định) quá trình đã phù hợp chưa?
- Năng lực của quá trình hiện tại ra sao?
- Quá trình hiện tại có thể tốt đến mức nào nếu mọi thứ đều hoạt động nhịp nhàng?
- Biểu đồ xương cá/ biểu đồ nhân quả
- Lưu đồ quá trình
- Ma trận nhân – quả
 
 
3
Analyze: Phân tích
- Yếu tố đầu vào nào có ảnh hưởng lớn nhất tới các đặc tính chất lượng cơ bản của đầu ra (CTQ) (dựa trên các số liệu thực tế)?
- Mức độ ảnh hưởng là bao nhiêu?
- Sự kết hợp của các biến số có ảnh hưởng tới các kết quả đầu ra không ?
- Nếu một yếu tố đầu vào thay đổi, kết quả đầu ra có thay đổi tương ứng như mong đợi (hoặc tính toán) không?
- Cần bao nhiêu lần quan sát (hoặc thực nghiệm) để có kết luận?
- Mức độ tin cậy của kết luận là bao nhiêu?
- 5 Why’s
- Biểu đồ phân tán
- Phân tích tương quan/Hồi qui
- Phân tích phương sai (ANOVA)
- Hoàn thành bảng FMEA
 
 
4
Improve: Cải tiến
- Khi chúng ta đã biết rõ yếu tố đầu vào nào có ảnh hưởng lớn nhất đến các kết quả đầu ra, chúng ta phải làm thế nào để kiểm soát chúng?
- Chúng ta cần phải thử bao nhiêu lần để tìm ra và xác định chế độ hoạt động /quá trình chuẩn tối ưu cho những yếu tố đầu vào chủ yếu này?
- Quá trình cũ cần được cải thiện ở chỗ nào và quá trình mới sẽ ra sao?
- Đã giảm được bao nhiêu khuyết tật trên một triệu khả năng (DPMO)?
- Sơ đồ quá trình
- Phân tích năng lực quá trình
- Thiết kế thử nghiệm (DOE)
 
5
Control: Kiểm soát
- Khi các khuyết tật đã được giảm thiểu, làm thế nào chúng ta có thể bảo đảm các cải thiện đó được duy trì lâu dài?
- Những hệ thống nào cần được áp dụng để kiểm tra việc thực hiện các thủ tục đã cải thiện?
- Chúng ta cần thiết lập những biện pháp gì để duy trì các kết quả thậm chí khi có nhiều thứ thay đổi?
- Các bài học về cải thiện có thể được chia sẻ cho mọi người trong công ty bằng cách nào?
- Kế hoạch kiểm soát
- Lưu đồ quá trình với các mốc kiểm soát
- Các biểu đồ kiểm soát quá trình bằng thống kê (SPC)
- Các phiếu kiểm tra
 

 >> Xem thêm: Cách thức triển khai LEAN Six sigma tại doanh nghiệp